nye regler er på vej

ORDENSREGLEMENT
AFD. 6
BOLIGFORENINGEN RINGGARDEN
Ordensreglementet er et led i bestræbelserne på at skabe et godt boligmiljø, det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i og efterlever det.
Reglementet er udformet som en opslagstavle. Det vil sige, at de emner der behandles, er anført i alfabetisk orden. Det er derfor let at finde frem til netop det, du i en given situation ønsker at vide noget om. Du har også mulighed for at søge råd og vejledning i ordensreglementet.
Alle beboere må være interesseret i at holde afdelingens driftsudgifter nede. Der er jo kun os selv, der gennem huslejen skal betale alle udgifter - også til det, der bare tankeløst bliver ødelagt. Det er derfor af stor betydning, at vi som forældre husker at vej lede vore børn, og at vi foregår dem med et godt eksempel.
Hvis der er forhold, som efter din mening ikke er beskrevet i ordens- reglementet, eller du skulle have forslag til ændring af afdelingens ordensreglement, kan du rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
afd. 6

A
AFFALD:
Affald skal anbringes i affaldscontainerne, der er placeret i afdelingens affaldsøer.
Aviser og andet genbrugspapir skal anbringes i aviscontainerne, der ligeledes er placeret i afdelingens affaldsøser.
Glas, skarpe genstande og lignende skal afleveres på anviste steder.
Miljø farligt affald ska1 afleveres til miljøbilen.
Har man større ting såsom møbler, brugte køleskabe og lignende, Sættes dem ved skraldeørene Cykler skal mærkes med storskrald. Henstilles disse effekter i kælder- nedgange, kældre, trappeopgange eller andre steder i afdelingen, vil de blive fjernet på beboerens regning.
Af hensyn til rotte fare er det forbudt at henkaste madrester og lignende i afdelingens bebyggelse.
ALTANER:
Altaner skal holdes rene. De må vaskes men ikke spules. Det er tilladt at anbringe altankasser på den indvendige side
af altanen. Henstilling af effekter samt tørring af tøj er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at ryste tæpper fra altanen. Maling af altaner Høre til periodisk vedligehold og skal udføres af boligforeningen. Det er ikke tilladt at bruge grill på altanen.
ANTENNER OG PARABOLER:
Der må efter ansøgning til boligforeningen opsættes paraboler , hvis de ønskede kanaler og programmer ikke kan opnås ved brug af foreningens fælles antennenet.
Efter ansøgning skal følgene overholdes. Antenner og paraboler skal opsættes i umildbar tilknytning til lejemålet, og skal i murværket fastsættes med ekspansionsbolte i evt. fransk altan skal antennen eller parabol opsættes med mindst 2 beslag et for oven og et for neden. Ved evt. flytning skal, hvis ny indflytter ikke overtager parabolen nedtages på egen regning.
B
BAD OG TOILET:
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet.
Husk at engangsbleer, vat, avispapir og lignende aldrig må kastes i toiletkummen.
Hvis der er utætheder i installationerne, skal det omgående meldes til varmemesteren.
Til rengøring af badekar, håndvask og toilet må der kun bruges skånsomme rengøringsmidler. Der må aldrig bruges saltsyre, skurepulver eller kaustisk soda.
BARNE OG KLAPVOGNE:
Barne- og klapvogne, legecykler og lignende må ikke henstilles i trappeopgange, indgangspartier eller under trappen, men skal anbringes i de dertil anviste rum.


BOREMASKINE m.v.:
Brug af boremaskine og andre støjende maskiner er til stor gene for de øvrige beboere. Derfor må der kun bores og slibes således:
hverdage mellem kl. 08.00 og 19.00, lørdage mellem kl. 08.00 og 16.00,
søndage mellem kl. 09.00 og 12.00.
Udenfor disse tidsrum er det strengt forbudt at bruge disse maskiner. overtrædelse af forbuddet kan medføre opsigelse af lejemålet.
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER:
Bygningsmæssige ændringer og opsætning af nye installationer må kun ske efter godkendelse fra administrationen og bygningsmyndighederne.
C
CAMPINGVONE m.v.: Campingvogne og trailere må ikke parkeres i afdelingen. Ved parkering af campingvogne og trailere i forbindelse med klargøring henvises til politivedtægtens § 6.
politivedtægtens § 6
Påhængsredskab (herunder campingvogne), traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, samt havarerede eller ubrugbare køretøjer må ikke parkeres på vej (dvs. vej, gade eller plads, herunder parkeringsplads) i mere end 12 timer..
CYKLER OG KNALLERTER:
Af hensyn til sikkerheden er cykling og knallertkørsel forbudt på gangstier og fortove, det er ligeledes forbudt at køre på cykel eller knallert i kældergangene.
Cykler og knallerter må ikke henstilles, så de er til gene for andre, men kun på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil.
D
DØRE:
Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og de må ikke holdes åbne ved at sætte sten, træstykker og lignende i klemme.
Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må aldrig blokeres. Døre til pulterrum skal altid være aflåste.

E
EL:
Beboerne må ikke foretage ændringer i ejendommens EL- installationer.
Eventuelle fejl i EL-installationerne skal omgående meldes til varmemesteren.
EMHÆTTER:
Der er i afdelingen opsat emfang og må derfor ikke sættes andet op.
ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED:
Det er ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejligheden eller andre lejede lokaler i afdelingen uden skriftlig tilladelse fra administrationen.
F
FORSIKRINGER:
Før du tegner en glasforsikring eller lignende forsikringer, bør du spørge afdelingens inspektør, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind.
Hvis du, dine børn eller eventuelt dine gæster slår en rude i stykker eller er årsag til anden skade, er ansvaret dit. Hvis skaden sker uden for din lejlighed, vil du, såfremt du har tegnet en familie/ansvars- forsikring, under normale forhold blive dækket af denne.
En eventuel skade skal omgående meldes til varmemesteren og dit forsikringsselskab.
FORURENING:
Hvis nogen forurener bygninger eller fællesarealer, vil de blive draget til ansvar, og rengøring vil blive foretaget på den pågældendes regning.

FÆLLESAREALER:
På uden- og indendørs fællesarealer må der ikke henstilles ejendele, der kan være til gene for afdelingens øvrige beboere og besøgende. Sker dette, må du forvente, at disse vil blive fjernet på afdelingens foranledning og for beboerens regning.
FÆRDSEL:
Vis hensyn når du færdes på trapper og gange, Længervarig ophold må ikke finde sted.

G
GLASFORSIKRING: Se under forsikringer.
GRILL: Må kun benyttes på anviste steder.
H
HOBBYRUM:
I afdelingen er der 2 hobbyrum, disse er under brugerens beskyttelse.
Nøglen kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.
Brugeren er forpligtet til at overholde de ophængte reglementer og regler, som afdelingen/fritidsklubben har vedtaget.
HUSDYR:

Det er tilladt at holde kat i afd. 6 (dog max en kat)
Katten skal være neutraliseret (hankatte kastreres, hunkatte steriliseres)
Katten SKAL være en indekat. (katte må ikke opholde sig på afdelingens udendørs arealer)
Husdyrhold skal meldes til afdelingens bestyrelse.
K
KÆLDER- OG PULTERRUM:
Kælder- og pulterrum må ikke indrettes til beboelse, og der må ikke ovenattes i dem.
Generelt gælder, at kælder- og pulterrum samt kælderdøre altid skal holdes aflåste, også selvom de ikke benyttes. Ligeledes skal vinduer holdes lukket.
Der må kun opstilles fryse- og køleskabe i kælder- og pulterrum såfremt dette er aftalt med med boligforeningen og strøm betales med ekstra måler udgiften til etablering påviler den enkelte lejer.
L
LASTBILER m.v.:
Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg. totalvægt, traktorer og entreprenørmateriel i afdelingen er forbudt. l øvrigt henvises til politivedtægten.
§6. Påhængsredskab (herunder campingvogne), traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, samt havarerede eller ubrugbare køretøjer må ikke parkeres på vej (dvs. vej, gade eller plads, herunder parkeringsplads) i mere end 12 timer.

Stk. 2. Campingvogne må ikke parkeres på havneområdet i Århus.

Stk. 3. Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, varebiler, busser) samt påhængsvogne og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg, må ikke på hverdag i tiden fra kl. 18.00 til kl. 06.00 og på søn- og helligdage hele døgnet, parkeres i Århus Kommune inden for de byområder, der er afgrænset af færdselstavlerne E55 - "tættere bebygget område" - med en af følgende tekster: Århus, Lystrup, Elsted, Egå, Skæring, Brabrand og Tranbjerg.

Undtaget fra parkeringsforbudet er de gade- og vejstrækninger, parkeringspladser eller områder i øvrigt, hvor der ved afmærkning med færdselstavler er tilkendegivet, at parkering er tilladt for de omhandlede motorkøretøjskategorier.

LEG OG BOLDSPIL:
Leg, herunder boldspil, skal ske på de områder i afdelingen, der er beregnet hertil. Lad derfor ikke børnene opholde sig på trapper, og andre steder, hvor det er farligt for dem selv og til gene for de øvrige beboere i afdelingen.
Leg med f.eks. bue og pil, luftbøsser og salonrifler er yderst farlig, og er derfor strengt forbudt på afdelingens område.
LYS (Trappe og kælderlys):
Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl ved installationerne skal omgående meldes til varmemesteren.
M
MASKINER m.v.:
Symaskiner og lignende, der kan medfører gener for naboerne, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.
MOTORCYKLER:
Det er forbudt at parkere på brandvejene og ved afdelingens indgangspartier til trappeopgangene.

MUSIK m.v.:
Der skal tages hensyn til naboerne ved brug af TV, musikanlæg og musikinstrumenter. Vær opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner, der kan forplante sig gennem bygningen.
l aften- og nattetimerne skal der tages særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe lyden, så de naboer der ønsker nattero, ikke bliver forstyrret.
l tilfælde af fest og lignende skal du sikre dig, at naboerne er underrettet og indforstået med, at der kan forekomme støj.
MØBLER:
Se under pulterrum. .

N
NAVNESKILTE:
Afdelingen har ladet opsætte navneskilte, der må ikke bruges andre typer.
Hold altid navneskiltet ajourført.
Ændring af navneskilt må kun foretages af varmemesteren.
NØGLER:
Skal der bruges ekstra nøgler, skal disse rekvireres hos varmemesteren. Betaling for ekstra nøgler skal foretages til administrationen.
PARKERING:
Der må kun parkeres på de anviste parkeringspladser. Motorcykler må ikke henstilles i kældre eller kældernedgange. Der gøres særligt opmærksom på, at parkering af motorkøretøjer, herunder motorcykler, på brandvejene er forbudt ifølge politivedtægten.
Knallerter skal henstilles uden for kælderen.
PULTERRUM: Se i øvrigt under kælderrum.
R
RADIOAMATØRER: Se under antenner.
ROTTER: Se under skadedyr.
S
SKADER: Se under forsikring.
SKADEDYR:
Hvis der observeres skadedyr af nogen art såsom rotter, mus, kakerlakker og lignende, skal det omgående meldes til varmemesteren. .
SKILTNING:
Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra foreningen.
T
TRAPPEOPGANGE:
Det er ikke tilladt at opklæbe klistermærker, mærkater og lignende på vægge, træværk og entredøre i opgangen. Skader der påføres maling ved fjernelse af disse, vil blive pålagt lejeren.
TRAPPEVASK:
Der udføres trappevask af et firma, hvis man forurener trapperne er man pligtig til at rengøre den.
TÆPPEBANKNING:
Der må aldrig bankes tæpper fra altaner og vinduer.
Tøjtørring:
Der må kun tørres tøj på tørrepladser og i tørrerum, aldrig på radiatorer.
Se i øvrigt under altaner.

U
UDLUFTNING:
Der skal ske en effektiv udluftning gennem vinduer og døre for at undgå fugtdannelser og deraf følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling.
Ved langvarig udluftning skal der lukkes ned for radiatorerne. Der bør også fortages udluftning af indbyggede skabe m. v. Udluftningskanaler og ventiler må aldrig stoppes til.
V
VASKERIER:
Når afdelingens vaskerier benyttes, skal de opsatte brugsanvisninger og vaskeregulativer følges nøje.
Vaskerier, maskiner og tørrerum skal rengøres af brugeren efter hver vask.
Vaskerierne er beregnet for afdelingens beboere ikke familie og venner.
Fejl ved maskinerne skal det omgående meldes til varmemesteren.

Således vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 27. april 1993.
således ændret på det ordinære afdelingsmøde den 23. april 1997.
således ændret på det ordinære afdelingsmøde den 22. september 2005
således ændret på det ordinære afdelingsmøde den 21. september 2007