Referat

11. februar 2016 kl. 17.00 – 19.30 | Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mødedeltagere: Ole Andersen (inspektør), repræsentant fra arkitektfirma, repræsentant fra Stofa, Emilie, Julie, Jan, Dennis, Caja & Frederik

Referent: Frederik

 

 

v                                     Bestyrelsen informeres om afdelingens altan-projekt. Licitationen er slut. PW Stål står for opførelsen af altanerne.

Ø                          Tidsplanen holder for nuværende (tidsplan kan i øvrigt ses ved varmemesterens kontor eller ved bestyrelseslokalet)

Ø                          De 9 lejemål der skal have etableret en ny dør i forbindelse med altanerne, vil blive kontaktet med henblik på et personligt møde. Her vil varmemester, entreprenør m.fl. informere og stå til rådighed for spørgsmål. De 9 lejemål vil blive kontaktet individuelt forud for etableringen af altan ved det respektive lejemål

 

v                                     Orientering og tilbud fra Stofa

Ø                          Beboerne får orientering ved ekstraordinært afdelingsmøde ang. individuel TV løsning

 

v                                     Ændringer i ordensreglerne godkendes af bestyrelsen. Der afventes afdelingsmøde, hvor de nye ordensregler sættes til afstemning blandt beboerne

 

v                                     Bestyrelsen gennemgår tilbud fra hhv. Bolignet (tilbud modtaget ved tidligere bestyrelsesmøde) og Stofa. Bestyrelsen anser Stofas løsning som værende mest fordelagtig for beboerne. Stofas tilbud vil blive præsenteret for beboerne på et kommende afdelingsmøde, hvor der endvidere skal foregå afstemning mht. eventuel ændring

 

1.                          Til orientering: Frederik Boe Hansen er midlertidig ny bestyrelsesformand i afd. 6.

 

Har man spørgsmål ang. de kommende altaner er man velkommen til at rette henvendelse til inspektør Ole Andersen. Spørgsmål til bestyrelsen kan fortsat rettes til formand.afd6@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Afd6.

Bestyrelses møde referat

11/11/2015 og 19/11/2015

 

Tilstede: Emilie, Lemmy, Dennis, Caja, Julie, Jan og Frederik

Den: 11/11:

Tv-pakker:

Der er forlagt et tilbud fra Bolignet, hvor noget af det som er i snak er individuel løsning ift. Valg af tv-grund-pakke. Vi vil gøre det op til hver enkelt beboer , om de ønsker tv eller ej.

Vi vil derudover også have et tilbud fra Stofanet til sam ligning.

Udmelding om dette kommer til en ekstraordinær generalforsamling.

Tørrerum:

Vi har på baggrund af forskellige ønsker og behov fra beboer valgt at der nu skal være et tørrerum til fri afbenyttelse. Her kan man bruge hoveddørsnøglen. Dette sker i blok 6, og hvis det ønskes i andre blokke, kan der tages kontakt til varmemesteren.

Nytårsbanko:

Der vil igen i Januar 2016 afholdes Nytårs banko. Dette vil være den 10. Januar fra kl:13.

Der vil komme nærmere info op i gangene, men indtil videre kan der reserveres dato.

Madklub:

Madklubben fortsætter i 2016, og vi vil være glade for at se nogle flere tage del i det

Ordensregler:

Tages op til den ekstraordinære generalforsamling.

Den 19/11:

Processen for altaner:

Det er nu besluttet hvordan altanerne skal være. Det kan med glæde fortælles at alle gavl altanerne også bliver med trægulv. Der ud over vil der også være mulighed for at få et privatiserings sejl op imellem tremmer på selv samme altaner.

Tekniske tegninger vil blive tilgængelige inde længe, i vinduet i bestyrelseslokalet, på hjemmesiden og facebook siderne. Projektet bliver sendt til leasitation inden jul.

Cykel værkstedsrum:

Bliver åbnet igen, dog kun med ophæng til cykler… resten af pladsen kan bruges til ekstra cykelparkering. Skal gøres klar inden åbning.

Oprydning af efterladte cykler:

Dette sørger varmemestrene for og der kommer nærmere info om det.

Næste madklub bliver den 16/12, nærmere info kommer som opslag i opgangene.

 

Bestyrelsen afd 6

          

 

Generalforsamling afd. 6

Referent: Anders Skjæveland
Dirigent: Diana

17-09-2015

Antal fremmødte: 37

Budget udfald af afstemning: 64 for, 2 imod. Budget vedtages.

Forslag 1.A.: 23 for, 38 imod. Forslag falder. Urafstemning vil ikke finde sted i forbindelse med beslutning om, hvorvidt altaner skal opføres i afdeling 6.

Forslag 1: 45 for, 8 imod, 7 blank. Forslag vedtages.

Forslag 2: Forslaget trækkes.

I forbindelse med forslag 2 foreslås det, at der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde inden de nye altaner er opført, hvor beboerne får mulighed for at foreslå ændringer til ordensreglerne som vedrør brug af altanen. Afdelingsbestyrelsen vil gennemføre et sådan møde, hvor der skal vedtages ændringer som vedrør regler ved brug af altaner (herunder er regler om brug af grill et punkt skal behandles), samt neutralisering af katte. Forslaget trækkes og genoptages ved det ekstraordinære afdelingsmøde.

Forslag 3: 60 for. Forslaget vedtages.

Forslag 4: 63 for. 2 har undladt at stemme. Forslaget vedtages.

Forslag 5: 1 for, 61 imod. 2 blanke.

I forbindelse med forslag 5 foreslås det at det kommunikeres ud til afdelingens beboere at man kan frigive vaskemaskiner man ikke bruger under sin reservation ved at fjerne sin reservation efter man har igangsat de maskiner man ønsker at benytte. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde på dette.

Forslag 6: 56 for. 2 imod. 6 blank.

Forslaget kan vedtages uden at afdelingen skal afholde nogen udgift i den forbindelse.

Forslag 7: 4 for, 56 imod, 4 blank

Ændringsforslag fremsættes til forslag 7.

Ændringsforslag: ”Der må vaskes til kl. 20”: 14 for, 40 imod, 6 blank.

Forslag 8: forslaget trækkes.

Huslejestigning på 237 kroner. 19 kroner om måneden for en lejlighed på 60m2. 22 kroner om måneden for en lejlighed på 90 m2. Vil skulle betales i ét år, dernæst ophører huslejestigningen.

Afdelingsbestyrelsen vil undersøge nærmere detaljer omkring opsætning af gitter og dør fremfor at flytte vægge ud. Undersøges under antagelse om at det indføres ved alle 17 steder hvor dette er relevant.

Forslag 9: 21 for, 8 imod, 29 blank.

Ole tager dialog omkring dette med relevante parter, men kan ikke love at vi kan gennemføre noget.

Forslag 10: 2 for, 46 imod, 12 blank.

Bekymring om at rummene vil blive brugt til andre ting. Brandmyndigheder vil hindre udfoldelsesmulighederne. Potentiel pris: 64.000 per rum.

Punkt 6 udgår da det er vedtaget bestyrelsen konstituerer sig selv.

Punkt 7: Lemmy og Julie (fra den nuværende bestyrelse) genopstiller.

På valg er: Lemmy, Julie, Dennis, Emilie.

Resultat

Lemmy: 52 stemmer

Julie: 51 stemmer

Dennis: 29 stemmer

Emilie: 35 stemmer

Lemmy, Emilie og Julie vælges ind i bestyrelsen.

Dennis og Kaja vælges ind som suppleanter. Dennis er første suppleant. Kaja er anden suppleant.

Sidste punkt: øvrige kommentar.

Det bemærkes at udluftning i kælderen er utilstrækkelig. Forsamlingen opfordres til at kontakte Ole Andersen såfremt de har anmærkninger som denne.

 

 

 

Dagsorden og referat

9. september 2015 | Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde     

Referent: Frederik Boe Hansen

Mødedeltagere: Lemmy Lundquist, Jan Lauridsen, Anders Skjæveland & Julie Refsgaard

 

Dagsorden

 

1. Cykelrum Vilh. Bergsøes vej

Grundet rod og misvedligeholdelse af cykelrummet i blokken ved Vilh. Bergsøes Vej holdes dette lukket på ubestemt tid. Der pågår imidlertid rengøring. Åbning af rummet kan eventuelt komme på tale igen i 2016.

2. Generalforsamling 17. sept. 2015

Lemmy byder velkommen og præsenterer kort nyt fra afdelingen og bestyrelsen. Herefter vil Frederik præsentere regnskabet for 2014 samt budget for 2015. Herefter vil forslag tages op til afstemning og eventuel diskussion. 

3. Sommerfest 2015

Sommerfesten forløb som planlagt. Der var hygge, god mad og fadøl. Sommerfesten havde besøg af 35-40 beboere fra afdelingen, hvilket er et tilfredsstillende antal beboere. Man kunne dog have ønsket sig lidt flere deltagere, hvorfor det må overvejes om arrangementet skal finde sted næste år. Prisen for arrangementet beløber sig på ca. 30.000 kr.

4. Hjemmeside

Afdeling 6 er blevet tilbudt en integreret hjemmeside hos Boligforening Ringgaarden. I første omgang beholder afdelingen sin egen hjemmeside og postadresse, da det gør kommunikationen mellem beboere og bestyrelsen nemmest. Omkostningerne for et domæne er i øvrigt minimale. Et link fra Boligforeningens hjemmeside vil henvise til afdeling 6s egen hjemmeside.

5. TV pakker

Bestyrelsen arbejder på en ny TV-pakke løsning, som gerne skulle gøre det billigere for beboere at få TV. Samtidigt vil det muligvis åbne muligheden for at kunne fravælge TV.

 

 

 

 

Dagsorden og referat

13. maj 2015 | Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde

Referent: Frederik Boe Hansen

Mødedeltagere: Lemmy Lundquist, Jan Lauridsen og Julie Refsgaard

Dagsorden

TV-pakker: Bolignet eller Stofa

Bestyrelsen havde på aftenens møde besøg af hhv. Bolignet og Stofa, som fremlagde hvert deres bud på en fremtidig TV-løsning for afd. 6. Disse er kort skitseret i nedenstående. Det skal endvidere anføres, at beboerne vil modtage et tilbud pr. post fra begge udbydere inden generalforsamlingen i sept. 2015. Her skal der tages stilling til om vores TV-pakker eventuelt skal ændres.

·        Bolignet tilbød: Lille TV-pakke til 69 kr./md. (primært DR + TV2). Såfremt enkelte ønsker, at fravælge TV-pakken helt stiger prisen 10-20 kr./md. Har man analogt fjernsyn skal man muligvis investere i en ny digitalmodtager. Bolignet tilbyder ikke WebTV.

·        Stofa tilbød: Nuværende lille TV-pakke samt WebTV + et tilbud på internet til 83 kr./md. de næste 3 år. Ønsker enkelte at fravælge TV-pakken helt, kan dette også lade sig gøre uden merpris for andre. Det afhænger dog af antallet – det ville ikke forstyrre prisen hvis 10-15 beboere ikke ønskede TV.

·        Beboerne vil modtage tilbuddene pr. post. Tilbuddene vil præciseres yderligere heri.

Vasketider

Bestyrelsen har modtaget klager fra beboere, som har oplevet at deres vasketid er blevet afbrudt af andre. Systemet er derfor blevet ændret. Det betyder, at hvis man starter sin vasketid inden for de 15 min. låser systemet, og brugeren som har booket de 2 timer er den eneste som kan benytte maskinerne de pågældende 2 timer. 

Forslag til generalforsamling 2015

·        Altaner: Bestyrelsen er i øjeblikket i dialog med Boligforeningen samt en entreprenør med henblik på opsætning af altaner i afdelingen. Beboerne vil høre mere herom hen over sommeren.

·        Udlejning af bestyrelseslokalet: Sendes til afstemning på generalforsamlingen. Der er enighed om en lejeudgift på 100 kr. for 2 døgn samt et depositum på 500 kr. Lemmy Lundquist vil stå for udlevering af nøgle.

·        Der opfordres til, at beboerne møder op til generalforsamlingen i sept. 2015. Der skal tages vigtige beslutninger, og der vil med stor sandsynlighed blive plads til nye bestyrelsesmedlemmer.

Sommerfest 29. aug. 2015

Lemmy Lundquist og Jan Lauridsen har påbegyndt planlægningen af årets sommerfest, som løber af stablen d. 29. aug. 2015.

 

Næste bestyrelsesmøde: 08-07-2015, kl 18.00 – 20.00